Licensbestemmelser

… for matematikportalen MATplus.dk

 1. Et abonnement kan tegnes for et helt skoleår eller for resten af indeværende skoleår.
  Tegnes et abonnement før 1. august, vil dette gælde for hele det følgende skoleår, i perioden fra 1. august til 30. juni.
  Tegnes et abonnement efter 1. august, vil dette gælde resten af det igangværende skoleår indtil 30. juni. Abonnementet er gældende fra den dag, hvor betalingen for abonnementet er registreret hos MATplus.dk. Hvis en betaling modtages i juli, fremsendes koderne pr. 1. august.
  Der er ingen reduktion i abonnementsprisen, hvis abonnementet derved kommer til at gælde i en kortere periode end et helt skoleår.
  Prisen for et abonnement er – uanset tidspunktet for tegningen af abonnementet – pt. 500 kr. + moms.
 2. Skoler/undervisningsinstitutioner med flere adresser
  Et abonnement gælder én fysisk adresse. Skoler med flere adresser skal tegne et abonnement for hver adresse, hvor portalens materiale anvendes.
 3. Forlængelse af abonnement
  Abonnementet på MATplus.dk forlænges automatisk – med mindre det opsiges inden for opsigelsesfristen, se punkt 10 herunder.
  Et abonnement, der forlænges og betales før 1. juli, vil gælde hele det følgende skoleår dog først fra den dag, betalingen er registreret og herefter resten af det pågældende skoleår.
 4. Fremsendelse af koder
  Koderne til MATplus.dk fremsendes, når betalingen for adgang til portalens materiale er modtaget. I tilfælde af forlængelse af et allerede løbende abonnement eller ved tegning af et abonnement før 1.7., fremsendes koderne ligeledes, når betalingen er modtaget, dog tidligst 1.7.
  Koderne til skolen/undervisningsinstitutionen fremsendes i en mail til skolens kontaktperson – dvs. den person, der har bestilt adgangen til portalen. Der fremsendes to koder, én kode til Undervisningsmaterialet (beregnet til elevbrug) og én kode til Lærerdelen (forbeholdt skolens lærere/undervisere). Koden til Lærerdelen giver ligeledes adgang til Undervisningsmaterialet.
 5. Brugsret for de udleverede koder
  Abonnementet gælder – som beskrevet i pkt. 2 – for én fysisk adresse for én skole, og de udleverede koder er udlånt af MATplus.dk til skolen og må ikke videregives eller videresælges til andre personer, skoler eller institutioner.
 6. Koder, der bliver væk
  Hvis en skole/undervisningsinstitution skulle miste eller forlægge koderne, kan skolens kontaktperson henvende til til MATplus.dk og bede om fremsendelse af nye koder. Da vi ikke opbevarer koder, vil dette medføre, at der fremsendes helt nye koder til kontaktpersonen.
  Koder til Lærerdelen kan til enhver tid ændres af brugerne (=lærerne/underviserne), f.eks. til noget der er nemmere at huske, mens koderne til Undervisningsmaterialet (=elevkoderne) af praktiske årsager ikke kan ændres.
 7. Ophør af et abonnement på dagsberg.dk.
  Vælger skolen at undlade at forlænge abonnement på MATplus.dk, ophører brugsretten til materialet pr. 30. juni, og al evt. downloadet materiale skal slettes fra skole-, lærer- og elev-pc’er, ligesom print fra siden skal destrueres.
  Dette gælder al materialet, herunder også powerpoints, opgaver og prøveforlæg. Intet af det materiale, der kan tilbageføres til MATplus.dk, må fremadrettet anvendes i undervisningen eller i forberedelse til undervisningen, ligesom prøveforlæg ikke må anvendes i prøvesituationen.
 8. Abonnement på matematikportalen MATplus.dk giver følgende adgang og brugsret:
  Al materiale i menupunktet Undervisningsmateriale må anvendes i undervisningen af elever og lærere, f.eks. ved at der linkes til den del af materialet, som eleverne skal arbejde med i matematikundervisningen. 
  Al materiale i menupunktet Lærerdel, herunder prøveforlæggene, er til lærerbrug og kan/må downloades, redigeres og printes efter behov.
 9. Elever, der udskrives fra skolen, og lærere, hvis ansættelse på skolen ophører
  Hvis lærere eller elever forlader skolen i abonnementsperioden, ophører disse personers brugsret til materialet. Herefter må disse personer ikke tilgå portalen med skolens koder, ligesom al materiale, der relaterer sig til MATplus.dk, downloadet eller printet, skal slettes/destrueres.
  Det påhviler skolen at sikre, at elever, der måtte have downloadet materiale fra MATplus.dk gøres opmærksom på, at dette materiale skal slettes, da brugsretten tilhører skolen – ikke elever, der går på eller har gået på skolen.
  Det samme gør sig gældende i forhold til lærere, hvis ansættelse på skolen ophører.
 10. Abonnementets løbetid
  Abonnementet er uopsigeligt fra såvel skolens side som MATplus.dk’s side i hele abonnementsperioden.
  Opsigelse af abonnementet sker pr. mail til matplus<@>tutanota.com eller ved at anvende kontaktformularen i menuen til højre senest 1. maj – altså 2 måneder før udløbet af en abonnementsperiode.
  Modtages der ikke en skriftlig opsigelse af abonnementet pr. mail, fremsendes der primo juni en faktura for forlængelse af abonnementet for det følgende skoleår.
  I tilfælde af prisstigninger i abonnementet, adviseres registrerede brugere senest en måned før opsigelsesfristen, altså 1. april.